(water)wijding

Wat is (water) wijding?

Eeuwen lang wordt er binnen de christelijke kerk water wijdingen verricht. Het gebruik van wijwater is gebaseerd op het verhaal van de doop van Christus door de heilige Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. De orthodoxe interpretatie van deze gebeurtenis. In deze visie was de doop van de heilige Johannes een doop van berouw, en de mensen kwamen om hun zonden door het water te laten wegwassen. Omdat Christus geen zonde had, maar God zelf was, had zijn doopsel het effect dat Christus het water zegende en het heilig maakte. dit wordt dan ook volledig gebruikt voor het oorspronkelijk geschapen doel om een instrument van leven te zijn.  De inhoud van het wijden met heilig water zijn onder meer:

 • Dat deze wateren geheiligd mogen worden door de kracht, de krachtdadige werking en de neerdaling van de Heilige Geest.
 • Dat er op deze wateren de reinigende werking van de boven substantiële Drie-eenheid mag neerdalen.
 • Dat hij hen zal begiftigen met de genade van de verlossing, de zegen van de Jordaan, de macht en werking en neerdaling van de Heilige Geest.
 • Dat Satan snel onder onze voeten verpletterd zal worden, en dat elke slechte raad die tegen ons is gericht, teniet wordt gedaan.
 • Dat de Heer, onze God, ons zal bevrijden van elke aanval en verleiding van de vijand, en ons de goede dingen waardig zal maken die hij heeft beloofd.
 • Dat hij ons zal verlichten met het licht van begrip en vroomheid, en met de nederdaling van de Heilige Geest.
 • Dat de Heer, onze God, de zegen van de Jordaan zal zenden en deze wateren zal heiligen.
 • Dat dit water zal zijn tot het schenken van heiliging, tot vergeving van zonden, tot genezing van ziel en lichaam, en tot elke passende dienst.
 • Dat dit water een fontein moge zijn die opwelt tot het eeuwige leven.
 • Dat het zich effectief kan manifesteren om elke machinale bewerking van onze vijanden, zichtbaar of onzichtbaar, af te wenden.
 • Voor degenen die ervan zullen putten en ervan nemen tot de heiliging van hun huizen.
 • Dat het mag zijn voor de reiniging van de zielen en lichamen van allen die, met geloof, zullen trekken en eraan zullen deelnemen.
 • Dat hij ons genadig in staat zal stellen de heiliging te vervolmaken door deel te nemen aan deze wateren, door de onzichtbare manifestatie van de Heilige Geest.

Theofanie

De Grote Zegening van Water wordt gehouden aan de vooravond van het feest van Theofanie (5 januari) en/of het feest van Theofanie zelf (6 januari), volgend op de Goddelijke Liturgie. De zegen herinnert aan de gebeurtenis van de doop van de Heer, de openbaring van de Heilige Drie-eenheid, en geeft ook uitdrukking aan het geloof van de Orthodoxie dat de schepping door Christus is geheiligd.

De doop van Jezus wordt herdacht in de orthodoxe kerk op het feest van Theophany (letterlijk “God schijnt voort”). Tijdens de vespers van dit feest wordt typisch een bron met wijwater in de kerk gezegend, om het komende jaar wijwater te leveren voor het gebruik van de parochie. 

wijding

De volgende ochtend omvatten de gebeden in sommige parochies vaak een reis naar een nabijgelegen rivier, meer of andere openbare bron van drinkwater, om ook dat water te zegenen. Dit vertegenwoordigt de verlossing van de hele schepping als onderdeel van de redding van de mensheid. In de volgende weken bezoekt de priester meestal de huizen van de leden van de parochie en bidt hij zegenende gebeden voor hun families, huizen en huisdieren, en besprenkelt ze met wijwater. Nogmaals, deze praktijk is bedoeld om Gods heiligende werk zichtbaar te maken in alle delen van het leven van de mensen.

Heilig water kan ook op elk ander moment van het jaar worden gezegend als dat nodig is, en dit gebeurt meestal op de eerste dag van een maand. Het heilige water dat voor een doop wordt gebruikt, wordt gezegend als onderdeel van de doopdienst.

Wat kan ik allemaal laten wijden?

Wijden met heilige water kan voor veel dingen gedaan worden. Men moet natuurlijk niet vergeten dat dit allen door een priester gedaan kan worden, dus deze zal je hiervoor wel moeten uitnodigen. Daarnaast vraag je aan de priester wel vragen of een wijding voor iets mogelijk is. Een zegen vragen zodat je stevig kan door roken kan waarschijnlijk geen steun van een priester verwachten. Apart is de wijding met heilige water vooraf aan de Trapeza (nazit) na een eredienst over het eten en drinken wat klaar gezet is. Hier wordt samen gegeten en gedronken en kan men vragen stellen aan de priester, verzoeken bij de priester indienen, of met elkaar praten.

Feest wijdingen: Ook tijdens feesten nemen mensen zelf eten mee naar de kerk waarin vervolgens afsluitend aan een eredienst het gemaakte eten wordt gewijd. 
Huiswijding: Wanneer men een nieuw huis betrekt dan weet je niet wat zich vooraf in dit huis heeft plaatsgevonden. Belangrijker is dat het huis een zegen krijgt aan alle orthodox gelovigen, de activiteiten die zij doen, en versterking voor het christelijke geloof die in dit huis gaat afspelen. Wanneer het de eerste keer is dat er een huiswijding plaatsvind dan praten we over een grote wijding. De priester gaat (bijna) alle kamers van het huis langs om het huis te zegen. De opvolgende jaren zijn er kleinere zegeningen voor de zelfde redenen natuurlijk. Echter is de ceremonie kleiner.
Kantoor / gebouw wijding: Ook op het werk kan men wijdingen verrichten. Echter wordt dit meestal wel gedaan door de eigenaar van een bedrijf of gebouw. 
Voertuig wijding: Ook voertuigen kunnen gewijd worden. Dit is om de zegen te geven voor de inzittenden tijdens het reizen. 
Wijding voor studie: Ook voor elk nieuw schooljaar kan men wijding vragen. Hier vraagt men de zegen voor een voorspoedige studie. 
Dierenwijdingen: Bij huiswijdingen of  zijn vaak huisdieren boerderij dieren aanwezig. Ook deze worden soms gewijd.
Oogstwijding: Hoewel dit in Nederland bijna niet gedaan wordt, kan men elk jaar ook na het zaaien de verwachte gewassen laten wijden. 

Zo zijn er nog vele dingen die een wijding kunnen krijgen. Wanneer u iets heeft en niet zeker weet of dit gewijd kan worden, vraag dit dan gewoon aan de priester.

Wat moet ik voor een wijding doen?

Een aanvraag hiervoor kan simpel via de mail gedaan worden bij uw priester. Hij zal hier op terug reageren aan u. Blijft u hier vooral geduldig in, priesters reageren meestal niet meteen gezien zij zeer drukke mensen zijn. 

Zorgt u natuurlijk dat er iconen in huis aanwezig zijn. Heeft u deze niet, geef dit dan ook aan bij de priester, dan zal hij er een paar meenemen. Ook is het handig dat er bloemen aanwezig zijn.  Wanneer de priester komt wordt er van de familie nooit geld verlangd. “Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! “Het is een vrome gewoonte om hem echter wel iets toe te stoppen. Maar de reden van zijn bezoek is dat hij Gods zegen komt brengen en dat hij er is voor zijn parochianen. 

Hoe wordt het water geheiligd?

De zegening van het water begint met het zingen van speciale hymnen, met het censureren van het water, en eindigt met bijbellezingen, smeekbeden en gebeden.

Het water bevindt zich in een grote container in het midden van het schip, of de dienst kan worden gehouden bij een vrij stromende natuurlijke bron. Als het binnen wordt gevierd, kan de waterbak worden versierd met kaarsen en bloemen als symbool van de schoonheid van Gods oorspronkelijke schepping door zijn Woord en Geest. Tijdens de dienst wordt drie keer een kruis in het water gedompeld.

Na de zegendienst vullen de gelovigen hun containers om wat wijwater mee naar huis te nemen. Dit water wordt ook gebruikt om huizen te zegenen tijdens het Theofanie-seizoen.

Water wordt door de kerk gezien als het belangrijkste element van de schepping. Bij het zegenen van water wordt gevraagd dat het oorspronkelijke doel van water, als een bron van leven, zegen en heiligheid, onthuld wordt als men het drinkt. In het boek Genesis begon de schepping toen de Geest van God over de wateren bewoog.

In de zegen van water wordt gezien dat de wereld en alles daarin “zeer goed” is (Gen. 1:31) en wanneer het verdorven raakt, redt God het nog een keer door de nieuwe schepping tot stand te brengen in Christus, zijn goddelijke Zoon en onze Heer door de genade van de Heilige Geest (Gal. 6:15).

De viering van de Grote Zegening van Water is een bevestiging dat hij door Christus’ eigen doopsel de vloek van Adams zonde heeft opgeheven en de creatieve goedheid van Gods schepping weer aan de mensheid heeft teruggegeven. Dus wanneer christenen worden gedoopt, worden ze gedoopt in Christus, een deel van de schepping die in Christus is geheiligd.