gevangenhuis

God’s genade ook voor gevangenen

Een bekend Nederlands spreekwoord uit de bijbel is “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”. Om even kort hier uitleg aan te geven, wij worden als mensen allemaal geboren in zonden. Mensen die bewust of onbewust in bewaring genomen worden omwille van de zonde die zij gepleegd hebben zijn geen zins minder dan u of ik. Want naast het feit dat wij in zonde geboren worden, zijn wij ook geschapen in God’s evenbeeld en mag een ieder naar Hem bidden om God’s genade te mogen ontvangen. 

God heeft de mens een vrij keuze gegeven en dit lijd niet altijd volgens het goede pad. Het is dan ook niet meer dan terecht dat in het aardse leven hier reprecusie tegenover wordt gezet wanneer men de wet overtreed. Wanneer men de wet overtreed omwille dat een individu in zonde is gevallen wil dat nog niet zeggen dat deze persoon hier geen spijt of berouw van kan krijgen. Nog dat deze eeuwig verdoemt is. Deze rechtspraak omwille van de individu zijn/haar acties ligt bij God en God alleen. Berouw van zonden is een zeer sterk geestelijk gevoel welke het levens pad van een mens doormidden met de kracht van de Heilige Geest compleet kan veranderen. God heeft ons immers ook gevoel en compassie gegeven. Toch zal de mens zijn aardse leven moeten doorlopen met het feit dat hij deze zonden begaan heeft. De tijd die een gevangen uitzit kan lijden tot diepe overweging van de actie die hij/zij gemaakt heeft en hem tot inkeer brengen. Het is daarom ook belangrijk om te onthouden dat wij als mensen niemand mogen belemmeren om Christus pad te volgen, ook gevangenen niet hoe erg de zonden ook zijn die zij begaan hebben.       

Hieronder vind u het gebed van de Heilige groot martelaar Anastasia Uzoreshitelnitsa welke patroon heilige is voor hen die gevangen zitten. Dit gebed kan door gevangenen gebruikt worden om berouw naar God te tonen en te vragen om Zijn Genade.

Gebed to Anastasia Uzoreshitelnitsa voor gevangenen.

O lankmoedige en wijze grote martelaar van Christus Anastasia! Sta bij uw ziel in de hemel bij de troon van de Heer, maar op aarde hebt u door de u geschonken genade verschillende genezingen verricht; kijk barmhartig naar de mensen die voor uw icoon komen en bidden, uw hulp vragen, uw heilige gebeden voor ons uitstrekken tot de Heer en ons om vergeving van onze zonden vragen, hulp bij barmhartige arbeid, de geest versterken in dienstbaarheid, zachtmoedigheid, nederigheid en gehoorzaamheid, zieken genezen, rouwen , in de banden van degenen die er zijn, een ambulance en voorbede, bid de Heer, moge Hij ons allemaal een christelijk doel geven en een goed antwoord op Zijn vreselijke oordeel, mogen we worden gegarandeerd om de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te verheerlijken.

Amen.

Anastasia Uzoreshitelnitsa

Icoon van Anastasia Uzoreshitelnitsa

Juridische uitleg met recht op geestelijke verzorging

In artikel 6 van de Nederlandse Grondwet is het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging vastgelegd. Daaruit vloeit voort het recht op vrije toegang tot geestelijke zorg. Dat is ook de grondslag voor de verplichte beschikbaarheid van geestelijke verzorging in zorginstellingen, in de krijgsmacht (het leger) en in penitentiaire inrichtingen (het gevangenhuis). Het gegeven dat het recht op vrije toegang tot geestelijke zorg niet beperkt mag worden door toestemming of indicatie van een derde, noemen we de vrijplaats. In 1998 is de Penitentiaire Beginselenwet aangenomen. Hierin staat vermeld dat justitieel ingeslotenen (H VIII, Paragraaf 1, artikel 41) recht hebben op persoonlijk contact met geestelijk verzorgers en deelname aan levensbeschouwelijke en religieuze bijeenkomsten. Daarnaast is belangrijk voor justitieel ingeslotenen dat bij de verstrekking van voeding zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun levensbeschouwing of religie (art 44 lid 3). 

Ook de Russisch orthodoxe kerk, bisdom Den Haag en Nederland geeft Geestelijke verzorging in penitiaire inrichtingen. Een gevangene kan middels contact met het bisdom een aanvraag doen op geestelijke verzorging in de penitiaire inrichting waar hij verblijft. Daarnaast kan op aanvraag de bezoekende priester gebedenboekjes of iconen mee nemen. Dit is natuurlijk wel sterk gebonden aan de huisregels van de desbetreffende penitiaire inrichting.

Wilt u Geestelijke bijstand van een Orthodoxe priester, vraagt u dit dan aan bij het hoofd van de penitiaire inrichting waar u verblijft!

Gebeden boek voor gevangen

Тюремный молитвослов

Тюремный молитвослов

Taal: Russisch
ISBN: 9789081331586

Молитвослов — букварь молитвенной жизни. Читая и повторяя молитвы, в покаянии и смирении шаг за шагом, мы приближаемся к Богу. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, «избрав для себя соразмерное силам и душевной потребности молитвенное правило, старайся тщательно и неупустительно исполнять его: это нужно для поддержания нравственных сил души твоей, как нужно для поддержания телесных сил ежедневное употребление здоровой пищи».

Gebedenboek voor gevangenen

Gebeden voor christenen in de gevangenis

Taal: Nederlands 
ISBN: 9789081331579

Het Gebedenboek voor christenen in de gevangenis” is speciaal samengesteld voor allen, die opgesloten zijn. De gebeden zijn geselecteerd met het oog op het levensritme van de gedetineerden. Het Gebedenboek werd voor het eerst uitgegeven in het Russisch in 2014. Wij hebben de originele uitgave aangevuld met gebeden tot de heilige beschermers der gevangenen bisschop Nikolaas (4e eeuw) en Anastasia de verlosser van bonden (3e eeuw), de boetepsalm 51 en psalm 91, die tijdens ongelukken en tegenslagen wordt gelezen, als ook de geboden van de Heer, die de mensen door de profeet Mozes en onze Heer Jezus Christus hebben ontvangen.